Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi

01‑08‑2018 08:48:42

IDENTYFIKACJA HISTORYCZNYCH ZANIECZYSZCZEŃ POWIERZCHNI ZIEMI


Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799, ze zm.), Starosta Sieradzki dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.


Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się:

- zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.

- szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 954), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

 

Rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń i szkód w środowisku, które wystąpiły na terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących działań remediacyjnych (naprawczych) powierzono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Starosta dokonuje natomiast identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz sporzą-dza wykaz takich potencjalnych zanieczyszczeń, który przekazuje regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska.

 

W świetle z art. 101e ust. 3 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić staroście.

Zgłoszenie winno zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;

  • wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;

  • informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;

  • opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia po-wierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy.

 

Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

 

Zgłoszenia o potencjalnych historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi można przekazywać:

  • na piśmie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Starostwo Powiatowe w Sieradzu, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Plac Wojewódzki 3, 98 - 200 Sieradz lub złożyć w kancelarii ogólnej (I piętro pokój 121) w siedzibie starostwa, adres jak wyżej,

  • na adres e-mailowy: starosta.esi@powiatypolskie.pl, spsieradz_rs@finn.pl,

  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: pzsieradz.peup.pl,

  • za pośrednictwem skrytki ePUAP: /pzsieradz/skrytka lub /pzsieradz/SkrytkaESP

Do ww. zgłoszeń, składanych w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane dokumenty lub dokumentację, o których mowa powyżej.


 

Na podstawie uzyskanych danych, sporządzony zostanie przez Starostę Sieradzkiego wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, który następnie zostanie przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi.

Ponadto zgodnie z art. 101e ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt właściwemu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Zgłoszenie winno zawierać informacje o których mowa w art. 101e ust.2 ustawy Prawo Ochrony środowiska.

W myśl art. 3 pkt. 44 ustawy Prawo ochrony środowiska, władającym powierzchnią ziemi jest właściciel nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne ujawniono inny podmiot władający gruntem, ten podmiot jest władającym powierzchnią ziemi.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr. tel: 43 822 49 15.


 

Załącznik:

Wzór zgłoszenia do starosty potencjalnie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Do pobrania w pok. 325 i 330 tut. Starostwa lub na stronie: https://www.spsieradz.finn.pl/55

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marcin Wyszkowski
email: mwyszkowski@finn.pl tel.:+48 43 822 09 02
, w dniu:  13‑12‑2005 11:22:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Krzystanek
email: pkrzystanek@finn.pl tel.:+48 43 822 09 02
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
01‑08‑2018 08:56:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive