Archiwum


Rachunek bankowy właściwy dla opłaty za kartę wędkarską:
Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz

nr rachunku: 55 1020 4564 0000 5802 0010 9488

Rachunek bankowy właściwy dla opłaty skarbowej za decyzję i pełnomocnictwo:
Urząd Miasta Sieradz
Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

nr rachunku: 53 1020 4564 0000 5102 0040 8724
Plik pdf IA-IV.7016.54.2015
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Informacja
dla właścicieli lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa
Pełna treść w załączonym pliku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZK-0241/88/344/14
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
OBWIESZCZENIE
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
O PRZYJĘCIU WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU WODNEGO WARTY


Pełna treść w załączonym pliku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
828KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Przepisy regulujące zasady ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Zgodnie z Ustawą o lasach z dnia 28.09.1991 r. ( z późniejszymi zmianami) i § 36. Rozporządzenia MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121, poz.1138 z późniejszymi zmianami):
w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów jest zabronione wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności: Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 nie dotyczą czynności związanych z gospodarką leśną oraz wykonywaniem robót budowlanych. Organizację tych czynności oraz ich zabezpieczenie przeciwpożarowe regulują odrębne przepisy.

  1. rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu,

  2. wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,

  3. palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi,


  4. używanie w parowozach dmuchaw, manipulowanie na rusztach palenisk oraz wyrzucanie żaru węglowego z parowozów i wagonów wyposażonych w paleniska.

W przypadku naruszenia w/w regulacji prawnych, Straż Leśna i uprawnione osoby Służby Leśnej w ramach zwalczania szkodnictwa leśnego, są upoważnione do korzystania z obowiązujących uregulowań prawnych Artykułu 82, § 1 ust. 7 9 Ustawy Kodeks Wykroczeń (Dz. U z dnia 31.05.1971 r. z późniejszymi zmianami, które stanowią:

Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności:

7) na terenie lasu, śródleśnej łąki, wrzosowiska, suchej łąki lub torfowiska albo w odległości mniejszej niż 100 m od nich:
a) używa ciągnika lub innej maszyny bez należytego zabezpieczenia przed iskrzeniem,
b) roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu,
c) pozostawia rozniecony ogień,
d) korzysta z otwartego płomienia,
e) wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne,
f) porzuca nie ugaszone zapałki lub niedopałki papierosów,
g) dopuszcza się innych czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru;

8) roznieca lub pozostawia ognisko w pobliżu mostu drewnianego albo przejeżdża przez taki most z otwartym ogniem lub z nie zamkniętym paleniskiem;

9) wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi ochrony lasu przed pożarem, nie wykonuje zabiegów profilaktycznych i ochronnych, zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Obwieszczenie
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
OBWIESZCZENIE

ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO

zawiadamia o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sieradzkiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019" oraz "Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sieradzkiego na lata 2012-2016 z perspektywą na lata 2016-2019"Pełna treść w załączonym pliku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Rejestracja sprzętu pływającego

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb (przez starostę) uzależniona jest od długości, szerokości oraz napędu mechanicznego danego sprzętu. Urzędy rejestrują sprzęt pływający używany do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW.

Opisany we wniosku sprzęt pływający zostaje wpisany do powiatowego rejestru sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb i otrzymuje numer rejestracyjny. Właścicielowi wydawane jest zaświadczenie o rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb. Nadanym numerem rejestracyjnym należy w sposób trwały i widoczny oznakować sprzęt pływający, na zewnętrznych płaszczyznach obu burt. Litery i cyfry nadanego przez starostę numeru powinny mieć nie mniej niż 10cm wysokości i 1cm grubości.

Natomiast większe jednostki rejestrowane są według zasad opisanych w rozdziale 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 z późn. zm.) - dalej u.ż.ś. - Rejestr administracyjny i pomiar statków. Artykuł 18 ust. 3 u.ż.ś. stanowi, że przepisy tego działu nie mają zastosowania do statku używanego do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW. Sprawy rejestracji tych statków regulują odrębne przepisy. Taki sprzęt pływający rejestrowany jest zgodnie z regułami art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 z późn. zm.). Szczegółowe zasady rejestracji sprzętu pływającego opisane są w § 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559). W zgłoszeniu do rejestracji jednostki pływającej należy wskazać wymiary jednostki, w tym: długość całkowitą, największą szerokość, wysokość boczną, ilość miejsc siedzących, rodzaj materiału konstrukcyjnego oraz rodzaj napędu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Tabela opłaty skarbowej
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Opłata skarbowa przy załatwianiu indywidualnych spraw na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska.
Patrz załączony plik PDF
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem, tzw. Konwencja Waszyngtońska (CITES)
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem, tzw. Konwencja Waszyngtońska (CITES)
- to umowa międzynarodowa, która stała się podstawą dla ochrony dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem, w drodze kontroli i ograniczania międzynarodowego handlu żywymi zwierzętami i roślinami, rozpoznawalnymi ich częściami i produktami pochodnymi, takimi jak np.: wyroby skórzane, drewniane, instrumenty muzyczne, kości, muszle, nasiona, produkty żywnościowe lub medyczne. CITES przewiduje różne stopnie ochrony dla ponad 30 tys. gatunków zwierząt i roślin.

Czytaj całość w załączonym pliku PDF

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
44KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Barbara Ułanowska , w dniu:  18‑04‑2007 12:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Krzystanek
email: pkrzystanek@finn.pl tel.:+48 43 822 09 02
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑10‑2016 11:06:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive