Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Rachunek bankowy właściwy dla opłaty za kartę wędkarską:
Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz

nr rachunku: 55 1020 4564 0000 5802 0010 9488

Rachunek bankowy właściwy dla opłaty skarbowej za decyzję i pełnomocnictwo:
Urząd Miasta Sieradz
Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

nr rachunku: 53 1020 4564 0000 5102 0040 8724

Obwieszczenie

22‑03‑2019 09:46:15
MINISTER
GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Warszawa, marca 2018 r.

DOK.DOK3.9700.165.2018.AW

OBWIESZCZENIE
 


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2069 z późn. zm.), dalej „Kpa" Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Jerzego Kołomaka postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na piętrzeniu oraz retencjonowaniu śródlądowych wód powierzchniowych w zbiorniku wodnym „Próba" za pomocą zapory czołowej i budowli przelewowo-upustowej w zaporze zlokalizowanej w km 16+200 rzeki Żegliny (km wg dotychczasowej ewidencji, km 16+075 wg MPHP).

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. D24 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 583 86 80 oraz uzupełnić zebrany materiał dowodowy w sprawie w terminie 7 dni od dnia nastąpienia skutku prawnego doręczenia niniejszej informacji tj. po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia w tej sprawie. Wnioski, uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane prowadzonym postępowaniem mogą także przesłać do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej — na ww. adres.

Ponadto, na podstawie art. 36 § 1 Kpa informuję, że nie było możliwe zakończenie przedmiotowego postępowania w terminie wskazanym w art. 35 Kpa ze względu na braki formalne wniosku i konieczność ich uzupełnienia przez wnioskodawcę. Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Z up. Ministra
NACZELNIK WYDZIAŁU ORZECZNICTWA
Departamentu Orzecznictwa i Kontroli
Gospodarowania Wodami

Radosław Ulanowski

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA dla podmiotów gospodarujących odpadami w związku z wprowadzonymi zmianami do ustawy o odpadach

14‑11‑2018 12:39:52

WAŻNE !

INFORMACJA dla podmiotów gospodarujących odpadami w związku z wprowadzonymi zmianami do ustawy o odpadach

Starosta Sieradzki informuje, że z dniem 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1592), która wprowadziła znaczące zmiany do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 992 ze zm.).

W świetle art. 14 ust.1 ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 1592) posiadacz odpadów, który przed dniem 5 września 2018 r. uzyskał:

· zezwolenie na zbieranie odpadów

· zezwolenie na przetwarzanie odpadów

· zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

· pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów

jest obowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, (tj. do dnia 5 września 2019 r.) złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku:

1. maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

2. największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

3. całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

4. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, jeżeli jest wymagana (art. 48a ustawy o odpadach).

Do wniosku, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 14 ust. 2 ww. ustawy posiadacz odpadów dołącza:

1. operat przeciwpożarowy, jeżeli jest wymagany, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, wraz z postanowieniem komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, będącym uzgodnieniem przedmiotowego operatu, wykonany przez:

a. rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2018, poz. 620) - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,

b. osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta;

2. zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach,

3. oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach,

4. oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:

a. fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b. prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,

- nie wydano, na podstawie przepisów ustawy o odpadach, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy,

5. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o których mowa w pkt 4;

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

6. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., w terminie do 5 września 2019 r., zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów WYGASA !

Dodatkowe istotne zmiany w ustawie o odpadach, które wprowadzają nowe wymagania dot.:

1. skrócenia okresu magazynowania odpadów z dotychczasowych 3 lat do 1 roku, rozumianego jako czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

a. wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,

b. tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,

c. magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów,

Powyższy okres dotyczy wszystkich posiadaczy odpadów, zarówno tych którzy prowadzą zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jak i tych którzy magazynują wytworzone przez siebie odpady.

2. ograniczenia łącznej ilości zbieranych odpadów.

W ramach zbierania odpadów łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane, nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku, określonej w udzielonym zezwoleniu.

3. magazynowania niezanieczyszczonej gleby lub ziemi Niezanieczyszczona gleba lub ziemia, wydobyte w trakcie robót budowlanych, stanowiące odpady przeznaczone do wykorzystania do celów budowlanych w związku z budową obiektów liniowych w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2018, poz. 1202, 1276 i 1496), mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.

Przez zanieczyszczoną glebę lub ziemię rozumie się glebę lub ziemię, nie zwierające substancji powodujących ryzyko w ilościach przekraczających dopuszczalne zawartości tych substancji, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 101a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska”

Okresy magazynowania odpadów, o których mowa w punktach 1, 3 niniejszej informacji liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

4. prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów od 22 lutego 2019 r.

Obowiązek dotyczy wszystkich posiadaczy odpadów, którzy prowadzą zbieranie lub przetwarzanie odpadów wymagające uzyskania zezwolenia, z tym że ci, co uzyskali decyzję przed 5.09.2018 r., muszą zainstalować monitoring do 5.03.2019 r.

Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów prowadzi się przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu. Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów przechowuje się przez miesiąc od daty dokonania zapisu.

Minister Środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, minimalne wymagania dla urządzeń technicznych wizyjnego systemu kontroli oraz wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu, kierując się

koniecznością umożliwienia sprawowania nadzoru nad działalnością w zakresie gospodarowania odpadami (art. 25 ust. 8a ustawy o odpadach).

5. ustanowienia zabezpieczenia roszczeń przez posiadacza odpadów, jeżeli jest wymagane

Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbierania odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

a. decyzji nakładającej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania

b. obowiązku wynikającego z art. 47 ust 5 ustawy o odpadach - w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutów w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzanej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów.

Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów oraz stawki zabezpieczenia roszczeń, której wysokość, za tonę magazynowanych odpadów, zostanie określona rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

W gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisie ubezpieczeniowej stwierdza się, że w dowolnym czasie, do wydania ostatecznej decyzji o zwrocie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 18 ustawy o odpadach, w razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, powstałych w wyniku niewywiązania się przez podmiot z obowiązków określonych w niniejszej ustawie, w tym obowiązków wynikających z posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, lub konieczności usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania lub składowania, bank lub zakład ubezpieczeniowy uregulują zobowiązania na rzecz organu prowadzącego egzekucję tych obowiązków.

Zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu jest wpłacane na odrębny rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, a zabezpieczenie roszczeń w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej jest składane do tego organu, a w przypadku decyzji wydawanych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska - do wojewody właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Posiadacz odpadów jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, o której mowa w ust. 18 ustawy o odpadach.

Ponadto wyjaśniam, iż w przypadku, gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3 000 Mg (ton), organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów (w tym również jego zmiany) staje się Marszałek Województwa Łódzkiego.

Podmioty, które posiadają zezwolenia na gospodarowanie odpadami winny się zapoznać z nowymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1592), jak również innymi zmianami wprowadzonymi do ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.) oraz do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018 poz. 799 ze zm.).

Teksty ww. ustaw dostępne są na stronie:

· http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1592/1 - dot. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

· http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000992 dot. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.) – tekst ustawy obejmuje wszystkie wprowadzone do tej pory zmiany

· http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000799 dot. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.) – tekst ustawy obejmuje wszystkie wprowadzone do tej pory zmiany.

W przypadku wątpliwości dot. wprowadzonych zmian do ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sieradzu pod nr tel. 43 822 05 01 wew. 327, informacji udziela Pani Marzena Urycka lub Barbara Ułanowska (naczelnik wydziału tel. 43 822 49 15 wew. 326 ).

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

GP.655.5.2018

15‑10‑2018 12:11:47

Sieradz, 10.10.2018 r.

STAROSTA SIERADZKI
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

GP.655.5.2018

wg rozdzielnika

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2126, ze zm.), przesyłam egzemplarz „Dokumentacji geologicznej wykonania robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi na działce o nr 216/3 w miejscowości Sieradz, w woj. łódzkim” obręb ewidencyjny Miasto Sieradz nr 20, gm. Miasto Sieradz.
„Dokumentacja ...” zawiera wyniki prac i robót geologicznych wykonanych w II etapie zadania dotyczącego wykorzystania ciepła ziemi dla budynków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. położonego w Sieradzu – Górka Kłocka 14, pow. sieradzki, woj. łódzkie.
„Dokumentacja ...” została opracowana przez Pana mgr Łukasza Gąsiora (upr. geol. V-1817) i Panią mgr Agatę Bajer (upr. geol. VII-1703), a zgłoszona i sfinansowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Pismo przekazujące „Dokumentację ...” do tut. organu podpisał Pan Piotr Kępski Dyrektor ds. Eksploatacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

z up. STAROSTY

mgr Żaneta Krysiak
Geolog Powiatowy

Otrzymują:

  1. Minister Środowiska
  2. Państwowy Instytut Geologiczny CAG + 1 egz. dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej
  3. Marszałek Województwa Łódzkiego + 1 egz. dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej

Do wiadomości:

  1. Pan Piotr Kępski
    Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  2. a/archiwum + 1 egz. dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej
  3. a/a

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

25‑05‑2018 14:49:11

ZARZĄD POWIATU
w SIERADZU
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradzu

Sieradz, dnia 14.05.2018 r.

I N F O R M A C J A

W związku z występującym problemem z zagospodarowaniem zużytej folii i włókniny, wykorzystywanych do przykrywania upraw polowych, które po kilku sezonach nie nadają się do dalszego użytkowania Zarząd Powiatu Sieradzkiego informuje, iż powyższe odpady są odbierane za odpłatnością przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu ul. Wojska Polskiego 102 (tel. 43 822 40 53). Koszt odbioru wynosi 300 zł za tonę przekazanych odpadów (folii lub włókniny).
Odpady można dostarczać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 700 – 1400, pod wyżej wskazany adres.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami postępowania z odpadami, zużytej folii i włókniny nie można spalać poza instalacjami przeznaczonymi do spalania odpadów oraz wywozić w miejsca nieprzeznaczone do ich magazynowania. Powstające odpady mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich zbieranie.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

MARIUSZ BĄDZIOR

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja ppożarowa

10‑04‑2018 13:28:17
Pełna treść w załączonym pliku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

IA-IV.7016.30.2016

07‑07‑2016 13:34:40

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI

Łódź, 4 lipca 2016 r.

IA-IV.7016.30.2016

Informacja

dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Uprzejmie informuję, że Minister Środowiska powiadomił Wojewodów pismem z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: DLP-I.062.3.2016.EL o prowadzeniu w latach 2016 - 2020 prac obserwacyjno-pomiarowych programu monitoringu lasów wszystkich form własności.

Program monitoringu lasów wchodzi w zakres Państwowego Monitoringu Środowiska, a zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotności lasów w Polsce w stosunku do zmieniających się warunków środowiska. Prace terenowe będą się odbywać corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8 x 8 km, które są częścią gęstszej (4km x 4km) sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zaplanowanej na lata 2015 - 2019. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa, a zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.

Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut w okresie od 1 czerwca - 30 września w latach 2016-2020.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (w tym lasów prywatnych) o umożliwienie wstępu osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa na teren lasów celem dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Beata Konieczniak
Zastępca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury

 

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
www.lodzkie.eu

Pełna treść w załączonym pliku. 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dotycząca nielegalnego wydobywania kopalin

22‑06‑2016 12:53:21

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r., 196, ze zm.) organem właściwym do załatwiania spraw dotyczących m.in. wydobywania kopaliny bez koncesji prowadzonego na terenie powiatu sieradzkiego jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach.

Organ ten zaniepokojony częstymi przypadkami nielegalnej eksploatacji przesłał pismo informujące o konsekwencjach tego procederu, jakim jest ustalanie podwyższonych opłat eksploatacyjnych (art. 140 ust. 1, 2 pkt. 2, ust. 3 pkt. 3, ust. 5 i 6, art. 141 ust. 1, art. 142 ust. 1 i 2, art. 143 ust. 1 i 2 pkt. 2 oraz ust. 3 w/w ustawy Prawo geologiczne i górnicze).

Należy zauważyć, iż ww. ustawa Prawo geologiczne i górnicze (art. 4) dopuszcza również pod pewnymi warunkami wydobywanie przez osoby fizyczne piasków i żwirów na własne potrzeby, nie mniej naruszenie tych warunków oznacza również ustalanie przez Dyrektora OUG w Kielcach podwyższonej opłaty eksploatacyjnej.

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

RŚVI.721.1.10.2015.TP

21‑06‑2016 14:42:48

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
al. Piłsudskiego 8       tel. /+48/ 42 663 35 30
90-051 Łódź.                fax /+48/ 42 663 35 32

www.lodzkie.pl          sekretariat.ro@lodzkie.pl

Łódź,dnia 15 czerwca 2016 r.

RŚVI.721.1.10.2015.TP

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 91 ust' 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz.672) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 październik 2008 r. o udostępnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz.353) informuję że Zarząd Województwa Łódzkiego opracował projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie:

aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej

Dane o aktualizacji i zmianie programu umieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie internetowej http://www.ekokarty.pl/wykaz/lodzkie .

Z dokumentacją projektu aktualizacji i zmiany programu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przy Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pokój 411,w godzinach: 800-1600 w terminie od dnia 27 czerwca 2016 r. do dnia 18 lipca 2016 r.. Projekt uchwały zamieszczony został również w internecie na stronie BlP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pod niniejszym adresem:

https://bip.lodzkie.pl/files/689/aktualizacja_POP_dla_strefy.pdf

Uwagi i wnioski dotyczące projektu aktualizacji zmiany programu można składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przy Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź w formie pisemnej,ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,w terminie od dnia 27 czerwca 2016 r. do dnia 18 lipca 2016 r..

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Środowiska i Gospodarki Wodnej w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskieg Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, pokój 411, tj.:

z up. Marszałka Województwa Łódzkiego
Ryszard Deluga
Dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Barbara Ułanowska , w dniu:  01‑01‑2016 09:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
02‑04‑2019 09:13:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive