Rada Powiatu


Przedmiot działalności i kompetencje Rady:


 1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,

 2. wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,

 3. powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu,skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu,

  3a) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, powiatowego rzecznika konsumentów.

 4. stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,

 5. uchwalanie budżetu powiatu,

 6. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium dla zarządu z tego tytułu,

 7. podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,

 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

 1. zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,

 2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

 3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

 4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,

 5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,

 6. tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,

 7. tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,

 8. współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,

 9. tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

 1. określanie wysokości sum, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 2. podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,

 3. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

 4. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,

 5. uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

 6. uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

 7. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych powiatowych instytucji kultury oraz z działalności powiatowego rzecznika konsumentów.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Iza Ogińska , w dniu:  30‑04‑2007 14:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Karpiński
email: rkarpinski@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  30‑04‑2007 14:23:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑12‑2010 08:35:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie