Pozostałe ogłoszenia


Nieodpłatna pomoc prawna

01‑04‑2019 07:54:33

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE SIERADZKIM W ROKU 2019:

1. Starostwo Powiatowe w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, parter, pokój nr 1, tel. 43 822 05 01, wew. 303 i 304. Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 11:30 – 15:30:

– radca prawny Magdalena Śliwińska; w razie nieobecności zastępować ją będzie radca prawny Marcin Paduch,

– adwokat Anita Śniadek-Król, w razie nieobecności zastępować ją będzie adwokat Krzysztof Żelechowski.

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29, 98-290 Warta, tel. 43 829 41 21. Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 11:30 – 15:30:

– radca prawny Zbigniew Szuplak, w razie nieobecności zastępować go będzie radca prawny Grażyna Lisiecka.

– adwokat Filip Iwaszkiewicz, w razie nieobecności zastępować go będzie adwokat Małgorzata Branicka.

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach, pl. Sulwińskiego 31, 98-235 Błaszki, tel. 43 829 20 88. Czynne: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 13:00 – 17:00, czwartek, piątek w godz. 8:00 – 12:00:

– radca prawny Mariusz Wawrzyniak.

PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE SIERADZKIM W ROKU 2019:

1. Starostwo Powiatowe w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, parter, pokój nr 1, tel. 43 822 05 01, wew. 303 i 304. Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 11:30:

– aplikantka radcowska Marta Nowak.

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie, ul. Szeroka 1/7, 98-270 Złoczew, tel. 43 820 22 12. Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 12:30 – 16:30:

– aplikantka radcowska Marta Nowak.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod numerem: 43 822 05 01 do 09, wew. 303 i 304.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r. poz. 1824), może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) informowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

– prawach i obowiązkach obywatelskich,

– działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,

– mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,

– możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,

– dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 6 oraz art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jest Starosta Sieradzki, z siedzibą w Sieradzu przy pl. Wojewódzkim 3, 98-200 Sieradz.

2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail:magdalena@kuszmider.com.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030);

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją archiwalną oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich udostępnienia, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

 

Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467)

Ja niżej podpisany/a (imię, nazwisko, adres):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

..............................……………………………………………………………………………………………………………………

*PESEL:…………………………………………..

oświadczam, że nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

…………………………….………....
(data i podpis osoby uprawnionej)

* W przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Pełna treść z załącznikach.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wezwanie do odbioru depozytów

19‑03‑2019 12:16:41

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w BISKUPICACH
wzywa spadkobierców do odbioru depozytów po zmarłych mieszkańcach:

  1. Kasiewicz Eugeniusz, syn Wojciecha i Marianny z domu Cyl, ur. dnia 24.11.1951 r., Warta, zmarły dn.23.10.2018 r., w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach. Zmarły pozostawił depozyt pieniężny w kwocie 1.910,25 zł.
  2. Mitera Stefan, syn Michała i Marii z domu Świniarska, ur. dnia 09.09.1940 r., Sieradz, zmarły w dn.09.12.2018 r., w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach. Zmarły pozostawił depozyt pieniężny w wysokości 46.688,61 zł.
  3. Kołodziejski Roman, syn Czesław i Mirosławy z domu Kubiak, ur. dn. 02.02.1962 r., Sieradz, zmarły dn.27.12.2018 r., w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach. Zmarły pozostawił depozyt pieniężny w wysokości 802,68 zł.
  4. Kołodziejczyk Zdzisław, syn Józefa i Anieli z domu Kulak, ur. dn.18.10.1957 r., Poddębice, zmarły w dn.23.12.2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach. Zmarły pozostawił depozyt pieniężny w wysokości 6.537,20 zł.
  5. Wośkowiak Lech, syn Jana i Janiny z domu Wojciechowska, ur.29.01.1945 r., Lubomyśle, zmarły w dn.09.01.2019 r., w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach. Zmarły pozostawił depozyt pieniężny w wysokości 19.232,15 zł.

 

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wezwanie do odbioru depozytu

20‑11‑2018 10:25:41

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w BISKUPICACH
wzywa uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu:

Kuras Zygmunt, syn Stefana i Zofii z domu Andrzejczak, urodzony dnia 26.04.1934 r., Zielęcin, zmarły 29.07.2018 r., w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach.

Zmarły pozostawił depozyt pieniężny w kwocie 15.677,88 zł.

 

Sławomir Janiak
DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na Realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

02‑08‑2017 14:35:45

Zarząd Powiatu Sieradzkiego ogłasza wyniki konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla wychowanków rodzin zastępczych uczestniczących w projekcie „Po stronie rodziny – rozwój usług na rzecz rodzin zastępczych w powiecie sieradzkim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 – usługi społeczne i zdrowotne.

Pełna treść w załączonym pliku:

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Paweł Krzystanek
email: pkrzystanek@finn.pl tel.:+48 43 822 09 02
, w dniu:  12‑12‑2008 14:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Krzystanek
email: pkrzystanek@finn.pl tel.:+48 43 822 09 02
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑04‑2019 08:02:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive