Wydział Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

22‑01‑2019 11:20:58

Powiat Sieradzki
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane- RB, dostawy – D, usługi - U)

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym)

1.

Prace geodezyjno-kartograficzne

U

Przetarg nieograniczony

130.000,00

I kwartał

2.

Prace geodezyjno-kartograficzne

U

Przetarg nieograniczony

100.000,00

II kwartał

3.

Prace geodezyjno-kartograficzne

U

Przetarg nieograniczony

13.000,00

III kwartał

4.

Usługi pocztowe w obrocie
krajowym i zagranicznym

U

Ogłoszenie o zamówieniu
na usługi społeczne

570.000,00

I kwartał

5.

Opracowanie rejestru terenów
zagrożonych ruchami masowymi
ziemi

U

Przetarg nieograniczony

85.000,00

I kwartał

6. Dostosowanie istniejącego
budynku A do aktualnie
obowiązujących przepisów
przeciwpożarowych
RB Przetarg nieograniczony 716.383,00 I kwartał

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Bądzior

 

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

29‑12‑2017 13:59:46

 

Zadanie realizowane pod nawą "Lokalne źródło ciepła dla budynków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Tomisławicach" zostało zrealizowane z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 34 320,00 zł. Łączny koszt całej inwestycji to 57 200,00 zł.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Plan Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty

14‑12‑2015 07:04:17

W 2014 roku na mocy porozumienia partnerskiego zwartego pomiędzy Miastem Sieradz, Miastem Zduńska Wola, Powiatem Zduńskowolskim, Gminą Zduńska Wola oraz Gminą Zapolice, opracowany został Plan Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty. Dokument wskazuje ponadlokalne działania partnerskie, zwiększające atrakcyjność turystyczno – rekreacyjną regionu, ukierunkowane na wzmacnianie powiązań funkcjonalnych i przestrzennych.

W maju 2015 roku do współpracy w ramach porozumienia zaproszono Powiat Sieradzki oraz Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Tym samym zaistniała konieczność aktualizacji Planu.

W ramach procesu konsultacji zachęcamy do zgłaszania uwag i przedstawiania opinii nt. zaktualizowanego dokumentu.

Wypełniony formularz zgłaszania uwag proszę przesłać w terminie do 20 grudnia 2015 roku na adres poczty elektronicznej aktywna_dolina@sieradz.eu

Formularz oraz pełna treść Planu Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty w załączonym pliku.

 

SZLAKI TURYSTYCZNE DLA OBSZARU FUNKCJONALNEGO

AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY

Po analizie historii, kultury oraz potencjału jakim dysponuje Obszar Funkcjonalny Aktywna Dolina Rzeki Warty, wyróżniono cztery najważniejsze obszary tematyczne, które są charakterystyczne, a jednocześnie mogą stać się wizytówką regionu.

W porównaniu do pierwotnej wersji dokumentu, oprócz szlaku patriotycznego „Przyłbice i rogatywki”, szlaku kulturowo-historycznego „3 kultury/3 religie”, szlaku kultury poprzemysłowej regionu „Para buch…”, wyodrębniono także szlak sportowy „Sportowi w Naturze”.

Alternatywny tekst z opisem obrazu.