Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Rachunek bankowy właściwy dla opłaty za wypisy:
Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
nr rachunku: 55 1020 4564 0000 5802 0010 9488

Ogłoszenie o przetargu

13‑03‑2019 11:58:43

ZARZĄD POWIATU
w SIERADZU
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Sieradzkiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej będącej własnością Powiatu Sieradzkiego, składającej się z działek 215/1 i 215/3 o łącznej powierzchni 0,0114 ha, położonej w obrębie 14 miasta Sieradza przy ul. Spółdzielczej.

Nieruchomość ma uregulowany stan prawny w księdze wieczystej KW Nr SR1S/00043809/8.

Część nieruchomości w granicach działek nr 215/1 i 215/3, zlokalizowana jest bezpośrednio przy ul. Spółdzielczej i znajduje się w granicach administracyjnych Miasta Sieradza w śródmiejskiej jego części. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach usługowych w sąsiedztwie funkcji przemysłowej. Przedmiotowe działki gruntu powstały w wyniku podziału działki nr 215 ( Decyzja Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 21 sierpnia 2018r., : WU-A.6831.37.2018.MJ) na trzy działki o numerach : 215/1, 215/2 i 215/3. Działki nr 215/1 i 215/3 wykorzystywane będą pod miejsca parkingowe, natomiast działka nr 215/2 pozostanie w dotychczasowym użytkowaniu, tj. droga powiatowa. Przez teren działek gruntu nr 215/1 i 215/3 przebiega kablowa linia energetyczna, a w ulicy Spółdzielczej zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej i sanitarnej : woda, kanalizacja, energia elektryczna. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od ulicy Spółdzielczej.

Brak jest ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren objęty jest "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradz", uchwalonym Uchwałą nr XVIII/133/2012 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 24 kwietnia 2012r. Według "Studium" działki numer 215/1 i 215/3 przeznaczone są pod tereny zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży wynosi 13.439,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć 00/100). Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.

Wadium wynosi 671,95 zł (słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt jeden 95/100.)

Wadium należy wpłacić na konto Powiatu Sieradzkiego, najpóźniej na trzy dni robocze przed dniem przetargu, tj. do 11.04.2019 roku.

Chwilą wpłaty wadium jest chwila jej zaksięgowania na koncie Powiatu Sieradzkiego.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3 w Sieradzu, w sali 113.

Wadium płatne jest przelewem na konto Powiatu Sieradzkiego, prowadzone przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Sieradzu nr: 42 1020 4564 0000 5002 0011 0502.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygra, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu, o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Starosta Sieradzki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłoczne poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu, a także na stronie internetowej Starostwa.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Sieradzu w Wydziale Geodezji , Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami , Plac Wojewódzki 3, IV piętro, pokój 439, tel. 43 822 05 01 wew. 439.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sieradzu oraz dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu jak również zostało opublikowane w prasie lokalnej.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Bądzior

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

12‑03‑2019 10:08:09

Starosta Sieradzki
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
informuje

że zamierza, na podstawie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), po rozpoznaniu wniosku NEXERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługuje inne prawo rzeczowe do nieruchomości położonej w woj. łódzkim, pow. sieradzkim, gm. Klonowa, obrębie Klonowa II, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem działki 116/4 o pow. 0,6581 ha, do jej udostępnienia, w celu założenia i przeprowadzenia na niej urządzeń łączności publicznej.
Ponieważ w/w nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny, w z y w a   s i ę wszystkie osoby, które są w stanie wykazać prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, do zgłaszania się w terminie do dnia 18 maja 2019 roku, do Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Plac Wojewódzki 3, 98 – 200 Sieradz.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, stosownie do treści art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Sieradz, 18 marca 2019 roku.

Z up. STAROSTY

Wojciech Proszewski
NACZELNIK WYDZIAŁU
Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wystąpienie pokontrolne

01‑10‑2018 13:36:13

WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 26 września 2018 r.

GIK-I.431.1.2018

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 tekst jednolity ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w terminie 13 lutego 2018 r. - 30 maja 2018 r. przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym w powiatach województwa łódzkiego, zarządzona przez Wojewodę Łódzkiego w zakresie: rzetelność składanych sprawozdań i raportów.

Kontrolę przeprowadzili:

- Dariusz Szczepański – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, pełniący funkcję kierującego Zespołem kontrolerów na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.1.2018 z dnia 12.02.2018 r.

- Grażyna Ibsz – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr GIK-I.431.1.2018 z dnia 12.02.2018 r.

Kontrolujący złożyli oświadczenia w dniu 12.02.2018 r. o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli.

(akta kontroli str.  1 - 8).

Ustalenia ogólne

Na podstawie zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli GIK-I.431.1.2018 z dnia 5 lutego 2018 r. rozpoczęto przygotowania dokumentacji do analizy porównawczej sprawozdań powiatowych sporządzonych za rok 2016 i za rok 2017.

W dniu 18 stycznia 2018 r. do ŁUW wpłynęło pismo Głównego Geodety Kraju Nr KN-MZUT.035.1.2018.MT dotyczące zebrania informacji od Starostów poprzez wypełnienie poszczególnych formularzy sprawozdawczych z wykonania prac w 2017 r. z zakresu:

- mapy zasadniczej,

- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

- katastru nieruchomości oraz jego modernizacji,

- szczegółowej osnowy geodezyjnej,

- bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.

Powyższe zakresy prac zostały ujęte w dwóch poziomach sprawozdawczych, tj. w poziomie powiatu znajdującego się w obszarze województwa i w poziomie województwa.

Mając na uwadze oceny cząstkowe oparte na przedstawionych powyżej ustaleniach, działalność organów Służby Geodezyjnej w kontrolowanym zakresie należy ocenić pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień.

Zestawienie wyników przeprowadzonej kontroli przedstawia się następująco:

- Ocena pozytywna – 5 kontrolowanych Starostw,

- Ocena pozytywna z uchybieniami – 19 kontrolowanych Starostw,

- Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – brak takich ocen,

- Ocena negatywna – brak takich ocen.

Na podstawie ww. zestawienia wyników można stwierdzić, że Starostowie oraz Prezydenci Miast Grodzkich w zasadzie należycie wywiązują się z obowiązku rzetelnego sporządzania sprawozdań z działalności z zakresu administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii.

Formularze sprawozdawcze przeznaczone dla poszczególnych Starostów (Geodetów Powiatowych ) oznaczone zostały następująco:

GUGiK-1.00 – Sprawozdanie o mapie zasadniczej,

GUGiK-2.00 – Sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),

GUGiK-3.00 – Sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji,

GUGiK-4.00 – Sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej,

GUGiK-5.00 – Sprawozdanie o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500).

Zgodnie z zaleceniem GGK, w dniu 23 stycznia 2018 r. ŁWINGiK rozesłał formularze do wszystkich Starostów i Prezydentów Miast Grodzkich celem uzupełnienia.

Termin zakończenia prac przez Starostów i odesłania do ŁWINGiK wypełnionych formularzy Główny Geodeta Kraju ustalił na 28 lutego 2018 r.

Zgodnie z programem kontroli, w jej trakcie została sprawdzona poprawność wypełniania formularzy sprawozdań GUGiK 1.00 - GUGiK 5.00 za rok 2017 pozyskanych od Starostów i Prezydentów Miast Grodzkich województwa łódzkiego, zarówno pod względem merytorycznym jak i liczbowym, a także przeprowadzona została analiza porównawcza informacji zawartych w sprawozdaniach za rok 2017 i rok poprzedni 2016.

Wyniki analizy zestawiono w formie tabelarycznej i załączono do Akt kontroli.

(akta kontroli str. 15 – 56; 275-284).

Ustalenia szczegółowe

Kontroli podlegało łącznie 120 formularzy sprawozdań za rok 2017 oraz  porównanie zapisów z rokiem poprzednim.

Kontrolę przeprowadzano etapami.

Z każdego etapu wysyłano do poszczególnych Starostów i Prezydentów Miast Grodzkich informację o zauważonych nieścisłościach i błędach z prośbą o wyjaśnienie lub poprawę odpowiednich zapisów.

 Prawidłowe dane zaczytywano sukcesywnie do zestawienia zbiorczego dla województwa łódzkiego, które ostatecznie, nie obarczone błędami, przekazane zostało do Głównego Geodety Kraju.

W trakcie kontroli zauważono i wyjaśniono następujące nieprawidłowości:

1. POWIAT BEŁCHATOWSKI 1001

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-2.00 – brak danych w wierszu 64 – (koszty),

GUGiK-3.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-4.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-5.00 – dwa razy podano te same wartości w wierszach 3-5 i 4-6, brak kosztów   wiersz 12.

W dniu 7.03.2018 r. ŁWINGiK przesłał do Starostwa informację o błędach i nieścisłościach w wypełnieniu formularzy GUGiK-2.00 i GUGiK-5.00.

W dniu 8.03.2018 r. poprawione dane zostały zaczytane do zestawienia zbiorczego dla województwa łódzkiego.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

2. POWIAT KUTNOWSKI 1002

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-2.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-3.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-4.00 – błędnie podano ilość punktów osnowy – do wyjaśnienia,

GUGiK-5.00 – wypełniono prawidłowo,

W dniu 7.03.2018 r. ŁWINGiK przesłał do Starostwa informację o błędach i nieścisłościach w wypełnieniu formularza GUGiK-4.00.

W dniu 8.03.2018 r. poprawione dane zostały zaczytane do zestawienia zbiorczego dla województwa łódzkiego.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

3. POWIAT ŁASKI 1003

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – błędnie  określono powierzchnię mapy zasadniczej - jeżeli nie ma bazy GESUT i BDOT500 to nie można podać powierzchni mapy zasadniczej w wierszach 1 i 2,

GUGiK-2.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-3.00 – Rejestr cen i wartości -  liczba wyciągów z operatów to 500, w 2016 r. było 789  – należy podać ilość narastająco od dnia utworzenia rejestru,

GUGiK-4.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-5.00 – wypełniono prawidłowo.

W dniach 7.03.2018 r. i 21.03.2018 r. ŁWINGiK przesłał do Starostwa informację o błędach i nieścisłościach w wypełnieniu formularzy GUGiK-1.00 oraz GUGiK-3.00.

W dniach 8.03.2018 r. i 23.03.2018 r. poprawione dane zostały zaczytane do zestawienia zbiorczego dla województwa łódzkiego.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

4. POWIAT ŁĘCZYCKI 1004

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – powierzchnię mapy zasadniczej podano 12290 ha hybrydowej, powierzchnia powiatu wynosi 77275 ha – do wyjaśnienia zagadnienie, czy dla pozostałego terenu brak jest pokrycia,

GUGiK-2.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-3.00 – ilość działek zmalała o 11898 w stosunku do 2016 r. – do wyjaśnienia,

błędnie podano ilość jednostek rejestrowych,

Rejestr cen i wartości nieruchomości – liczba wyciągów z operatów - 292,  

w 2016 r. było 312 - należy podać ilość narastająco od dnia utworzenia rejestru,

ilość obrębów zmodernizowanych od 1996 do 2017 r. – było 69 jest 174 –sprawdzić prawidłowość zapisu,

GUGiK-4.00 – wypełniono prawidłowo

GUGiK-5.00 – wypełniono prawidłowo

W dniach 8.03.2018 r., 16.03.2018 r. i 21.03.2018 ŁWINGiK przesłał do Starostwa informację o błędach i nieścisłościach w formularzach GUGiK-1.00 i GUGiK-3.00.

W dniach 9.03.2018 r., 19.03.2018 r. i 26.03.2018 r. poprawione dane w formularzu GUGiK-3.00 zostały zaczytane do zestawienia zbiorczego dla województwa łódzkiego.

Jak poinformował Geodeta Powiatowy, GUGiK-1.00 oraz zapis w GUGIK-3.00 w zakresie Rejestru cen i wartości nieruchomości jest prawidłowy i pozostaje bez zmian – w 2016 r. podano błędne dane.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

5. POWIAT ŁOWICKI 1005

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – sprawdzić powierzchnię mapy zasadniczej: 98799 ha czy 98817 ha,

GUGiK-2.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-3.00 – Ilość punktów zmalała o 27323 w stosunku do 2016 r.- sprawdzić,

Rejestr cen i wartości nieruchomości – liczba wyciągów z operatów to 8 – do wyjaśnienia, należy podać ilość narastająco od dnia utworzenia rejestru.

GUGiK-4.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-5.00 – wypełniono prawidłowo,

W dniach 8.03.2018 r. i 21.03.2018 r. ŁWINGiK przesłał do Starostwa informację o błędach i nieścisłościach w wypełnieniu formularzy GUGiK-1.00 oraz GUGiK-3.00.

W dniach 8.03.2018 r. i 21.03.2018 r. poprawione dane w formularzach GUGiK-1.00 oraz GUGiK-3.00 zostały ponownie zaczytane do zestawienia zbiorczego.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

6. POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 1006

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – sprawdzić powierzchnię mapy zasadniczej  42272 ha czy 49981 ha,

GUGiK-2.00 – podano powierzchnię ewidencyjną, a nie geodezyjną,

                         Miasto Rzgów – różna powierzchnia w wierszu 2 i 63,

GUGiK-3.00 – sprawdzić powierzchnię ewidencyjną i geodezyjną - wzrosła o 5 ha,

Rejestr cen i wartości nieruchomości – liczba wyciągów z operatów to 40, było 187  – należy podać ilość narastająco od dnia utworzenia rejestru,

Komórka K31 – wartość w komórce K31 jest sumą wartości w komórkach K25, K27, K29 i powinna odpowiadać wartości wskazanej w komórce K20,

GUGiK-4.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-5.00 – podano powierzchnię ewidencyjną, a powinna być geodezyjna,

                        Miasto Rzgów – różna powierzchnia w wierszu 2 i 63.

W dniach 9.03.2018 r. i 21.03.2018 r. ŁWINGiK przesłał do Starostwa informację o błędach i nieścisłościach w wypełnieniu formularzy GUGiK-1.00, GUGiK-2.00, GUGiK-3.00 oraz GUGiK-5.00.

W dniach 9.03.2018 r. i 21.03.2018 r. poprawione dane w GUGiK-1.00, GUGiK-2.00, GUGiK-3.00 oraz GUGiK-5.00 zostały ponownie zaczytane do zestawienia zbiorczego.

Jak poinformował Geodeta Powiatowy, zapis w GUGIK-3.00 w zakresie powierzchni geodezyjnej jest prawidłowy i pozostaje bez zmian.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

7. POWIAT OPOCZYŃSKI 1007

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-2.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-3.00 – ilość działek zmalała o 663 – do wyjaśnienia,

                         ilość punktów zmalała o 5064-  do wyjaśnienia.

Rejestr cen i wartości nieruchomości – liczba wyciągów z operatów jest 1334, a było 1340 – należy podać ilość narastająco od dnia utworzenia rejestru.

GUGiK-4.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-5.00 – wypełniono prawidłowo,

W dniach 5.03.2018 r., 9.03.2018 r. i 21.03.2018 r. ŁWINGiK przesłał do Starostwa informację o błędach i nieścisłościach w wypełnieniu formularza GUGiK-3.00.

Jak poinformował Geodeta Powiatowy, zapis w GUGIK-3.00 w zakresie ilości działek  pozostaje bez zmian – działki były łączone, w zakresie ilości punktów pozostaje bez zmian – błędnie podano w 2016 r., Rejestr cen i wartości nieruchomości pozostaje bez zmian – jest prawidłowo.

Ocena cząstkowa pozytywna

 8. POWIAT PABIANICKI 1008

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – błędnie określona mapa zasadnicza,

GUGiK-2.00 – nie podano kosztów – wiersz 64,

GUGiK-3.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-4.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-5.00 – nie podano kosztów – wiersz 12.

W dniach 9.03.2018 r. i 19.03.2018 r. ŁWINGiK przesłał do Starostwa informację o błędach i nieprawidłowościach w wypełnieniu formularzy GUGiK-1.00 GUGiK-2.00 oraz GUGiK-5.00.

W dniu 19.03.2018 r. poprawione dane zostały zaczytane do zestawienia zbiorczego.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

9. POWIAT PAJĘCZAŃSKI 1009

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-2.00 – błędnie wypełniono wiersze (1, 62, 63),

GUGiK-3.00 – sprawdzić ilość punktów -  zmalała o 6056 w stosunku do 2016 r.,

 technika prowadzenia katastru – było 6 obrębów w jednej zintegrowanej bazie i 140 w dwóch bazach zintegrowanych za pomocą interfejsu, a jest 146 obrębów w dwóch bazach zintegrowanych za pomocą interfejsu,

GUGiK-4.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-5.00 – wypełniono prawidłowo,

W dniach 5.03.2018 r., 9.03.2018 r. i 21.03.2018 r. ŁWINGiK przesłał do Starostwa informację o błędach i nieprawidłowościach w wypełnieniu formularzy GUGiK-2.00 oraz GUGiK-3.00.

W dniach 6.03.2018 r. 9.03.2018 r. i 22.03.2018 r. poprawione dane zostały ponownie zaczytane do zestawienia zbiorczego.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

10. POWIAT PIOTRKOWSKI 1010

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – sprawdzić powierzchnię mapy zasadniczej : podano 33249 ha, a powierzchnia powiatu wynosi 142874 ha,

GUGiK-2.00 – błędna ilość obrębów – wiersz 62,

GUGiK-3.00 – sprawdzić ilość punktów-  zmalała o 20667,

GUGiK-4.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-5.00 – błędna ilość obrębów – wiersz 10,

W dniu 9.03.2018 r. ŁWINGiK przesłał do Starostwa informację o błędach i nieprawidłowościach w wypełnieniu formularzy GUGiK-2.00, GUGiK-3.00 oraz GUGiK-5.00.

W dniu 9.03.2018 r. poprawione dane zostały ponownie zaczytane do zestawienia zbiorczego.

Jak poinformował Geodeta Powiatowy, GUGiK-1.00 pozostaje bez zmian.

Również GUGiK-3.00 pozostaje bez zmian, a ilość punktów granicznych zmalała na skutek połączenia obrębów w gminy.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

11. POWIAT PODDĘBICKI 1011

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – pusty arkusz – po uzupełnieniu - wypełniony prawidłowo,

GUGiK-2.00 – pusty arkusz; po uzupełnieniu – błędne powierzchnie obrębów wiersz 63, błędnie wypełniony wiersz 20,

GUGiK-3.00 – pusty arkusz; po uzupełnieniu - ilość działek zmalała o 276, ilość punktów wzrosła o 4298 – sprawdzić,

GUGiK-4.00 – pusty arkusz – po uzupełnieniu – brak kompletnych danych,

GUGiK-5.00 – pusty arkusz; po uzupełnieniu – błędnie wiersz 9.

W dniach 5.03.2018 r. i 9.03.2018 r. ŁWINGiK przesłał do Starostwa informację o błędach i nieprawidłowościach w wypełnieniu formularzy GUGiK-1.00 -  GUGiK-5.00.

W dniach 5.03.2018 r. oraz 9.03.2018 r. poprawione dane zostały zaczytane do zestawienia zbiorczego.

Jak poinformował Geodeta Powiatowy, GUGiK-3.00 pozostaje bez zmian – dane są prawidłowe.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

12. POWIAT RADOMSZCZAŃSKI 1012

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-2.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-3.00 – ilość budynków zmalała o 2018 – do wyjaśnienia,

GUGiK-4.00 – błędne wartości ,

GUGiK-5.00 – wypełniony niewłaściwie wiersz 9,

W dniach 5.03.2018 r., 6.03.2018 r. oraz 9.03.2018 r. ŁWINGiK przesłał do Starostwa informację o błędach i nieprawidłowościach w wypełnieniu formularzy GUGiK-3.00, GUGiK-4.00 i GUGiK-5.00.

W dniach 6.03.2018 r. oraz 9.03.2018 r. poprawione dane zostały zaczytane do zestawienia zbiorczego.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

13. POWIAT RAWSKI 1013

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – sprawdzić powierzchnię mapy zasadniczej,

GUGiK-2.00 – błędnie wypełniono wiersze 11-20,

jeśli nie ma bazy to nie ma kosztów założenia – wiersz 64,

GUGiK-3.00 – ilość punktów zmalała o 42151 – do wyjaśnienia,

Rejestr cen i wartości nieruchomości – zamienione wartości: liczba cen i liczba wyciągów,

GUGiK-4.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-5.00 – jeśli nie ma bazy to nie ma kosztów założenia – wiersz 12.

W dniach 9.03.2018 r., 16.03.2018 r. oraz 21.03.2018 r. ŁWINGiK przesłał do Starostwa informację o błędach i nieścisłościach w wypełnieniu formularzy GUGiK-1.00, GUGiK-2.00, GUGiK-3.00 oraz GUGiK-5.00.

 W dniach 9.03.2018 r., 19.03.2018 r. oraz 26.03.2018 poprawione dane zostały ponownie zaczytane do zestawienia zbiorczego.

Jak poinformował Geodeta Powiatowy, GUGiK-1.00 pozostaje bez zmian.

Również GUGiK-3.00 pozostaje bez zmian w zakresie punktów granicznych - ilość punktów zmalała na skutek przejścia na powiatową bazę danych.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

14. POWIAT SIERADZKI 1014

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-2.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-3.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-4.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-5.00 – wypełniono prawidłowo.

Ocena cząstkowa pozytywna

15. POWIAT SKIERNIEWICKI 1015

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – błędnie określona mapa zasadnicza - jeżeli baza jest założona dla 4109 ha to tyle powinno być mapy zasadniczej w wierszach 1-2,

GUGiK-2.00 – wypełnione niewłaściwe wiersze,

GUGiK-3.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-4.00 – zapotrzebowanie na nowe znaki – do wyjaśnienia,

GUGiK-5.00 – wypełnione niewłaściwe wiersze.

W dniach 6.03.2018 r. oraz 19.03.2018 r. ŁWINGiK przesłał do Starostwa informację o błędach i nieścisłościach w wypełnieniu formularzy GUGiK-1.00, GUGiK-2.00, GUGiK-4.00 oraz GUGiK-5.00.

W dniach 6.03.2018 r. oraz 26.03.2018 r. poprawione dane zostały zaczytane do zestawienia zbiorczego.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

16. POWIAT TOMASZOWSKI 1016

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – powierzchnię mapy zasadniczej – duża różnica między powierzchnią powiatu,

GUGiK-2.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-3.00 – ilość działek zmalała o 12184 w stosunku do 2016 r.,

GUGiK-4.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-5.00 – wypełniono prawidłowo.

W dniu 19.03.2018 r. ŁWINGiK przesłał do Starostwa informację o błędach i nieścisłościach w wypełnieniu formularzy GUGiK-1.00 oraz GUGiK-3.00.

W dniu 22.03.2018 r. poprawione dane zostały zaczytane do zestawienia zbiorczego.

Jak poinformowała Geodeta Powiatowy, GUGiK-3.00 pozostaje bez zmian, ilość działek jest prawidłowa, błędnie podano w 2016 r.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

17. POWIAT WIELUŃSKI 1017

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – błędnie  określona powierzchnia mapy zasadniczej- jeżeli nie ma bazy GESUT i BDOT500 to nie można podać mapy zasadniczej w wierszu 1 i 2,

GUGiK-2.00 – błędna ilość obrębów wiersze: 1 i 62,

GUGiK-3.00 – pusty arkusz- po uzupełnieniu: wiersze 27 i 29 nie sumują się na wiersz 33; budynki ujawnione w EGiB – było 26088 a jest 21591,

Rejestr cen i wartości nieruchomości – liczba wyciągów z operatów jest 0,  było 176 – należy podać ilość narastająco od dnia utworzenia rejestru.

  Rejestr cen i wartości nieruchomości – liczba cen - podano 564, a było 8356 – należy podać ilość narastająco od dnia utworzenia rejestru.

GUGiK-4.00 – sprawdzić osnowę wysokościową – ilość punktów wzrosła o 365,

GUGiK-5.00 – błędna ilość obrębów- wiersze: 1 i 10.

W dniach 6.03.2018 r., 19.03.2018 r. oraz 21.03.2018 r. ŁWINGiK przesłał do Starostwa informację o błędach i nieprawidłowościach w wypełnieniu formularzy   GUGiK-1.00 - GUGiK-5.00.

 W dniach 6.03.2018 r., 20.03.2018 r. oraz 23.03.2018 poprawione dane zostały ponownie zaczytane do zestawienia zbiorczego.

Jak poinformował Geodeta Powiatowy, GUGiK-4.00 pozostaje bez zmian, dane są prawidłowe, GUGiK-3.00 w zakresie budynków pozostaje bez zmian, dane są prawidłowe.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

18. POWIAT WIERUSZOWSKI 1018

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – błędnie  określona powierzchnia mapy zasadniczej- jeżeli nie ma bazy GESUT i BDOT500 to nie ma mapy zasadniczej w wierszu 1 i 2,

GUGiK-2.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-3.00 – ilość punktów zmalała o 11749 w stosunku do 2016 r.,

 zmalała  powierzchnia mapy wektorowej pełnej: było 40632 ha jest 30590 ha,

GUGiK-4.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-5.00 – wypełniono prawidłowo,

W dniach 19.03.2018 r. oraz 21.03.2018 r. ŁWINGiK przesłał do Starostwa informację o błędach i nieprawidłowościach w wypełnieniu formularzy GUGiK-1.00 oraz GUGiK-3.00.

W dniu 22.03.2018 poprawione dane zostały zaczytane do zestawienia zbiorczego.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

19. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI 1019

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-2.00 – sprawdzić poprawność wypełnienia poszczególnych wierszy- gmina Zapolice- dwa razy to samo,

dla inicjalnej bazy danych GESUT należy wypełnić wiersze 41-60; wiersz 61 będzie „ nie”, wiersze 62 i 63 będzie „ 0”, wiersz 64 – podać koszty,

GUGiK-3.00 – ilość działek wzrosła o 5547 – do wyjaśnienia,

błędna wartość wiersz 19 i 20,

 Rejestr cen i wartości nieruchomości – liczba wyciągów z operatów - 3, a było 161 – należy podać ilość narastająco od dnia utworzenia rejestru,

GUGiK-4.00 – sprawdzić osnowę wysokościową –(jeżeli punktów jest 20 i 20 dobrych, to skąd 20 zniszczonych),

GUGiK-5.00 – wypełniono prawidłowo.

W dniach 6.03.2018 r. oraz 19.03.2018 r. ŁWINGiK przesłał do Starostwa informację o błędach i nieścisłościach w wypełnieniu formularzy GUGiK-2.00, GUGiK-3.00 oraz GUGiK-4.00.

W dniu 21.03.2018 poprawione dane zostały zaczytane do zestawienia zbiorczego.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

20. POWIAT ZGIERSKI 1020

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-2.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-3.00 – ilość działek wzrosła o 121951,

ilość budynków wzrosła o 9750,

Rejestr cen i wartości nieruchomości – liczba wyciągów z operatów jest 0, a było 94 – należy podać ilość narastająco od dnia utworzenia rejestru,

sprawdzić ilość obrębów zmodernizowanych od 1996 r. do 2017 r. w zakresie budynków – było 93 jest 93, a wykazano modernizację w 2017 roku,

komórki J69-J73- suma powinna stanowić 100%, komórki K69-K73- suma powinna stanowić 100%,

GUGiK-4.00 – wyjaśnić dane dotyczące osnowy wysokościowej – w dwóch ostatnich kolumnach są te same wartości,

GUGiK-5.00 – uzupełnić „ 0” w wierszach od 1 do 11.

W dniach 6.03.2018 r. oraz 21.03.2018 r. ŁWINGiK przesłał do Starostwa informację o błędach i nieścisłościach w wypełnieniu formularzy GUGiK-3.00, GUGiK-4.00 oraz GUGiK-5.00.

W dniach 6.03.2018 oraz 26.03.2018 r. poprawione dane zostały ponownie zaczytane do zestawienia zbiorczego.

Jak poinformował Geodeta Powiatowy, GUGiK-3.00 w zakresie budynków pozostaje bez zmian, dane są prawidłowe. GUGiK-4.00 pozostaje bez zmian, dane są prawidłowe.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

21. POWIAT BRZEZIŃSKI 1021

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-2.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-3.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-4.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-5.00 – wypełniono prawidłowo.

Ocena cząstkowa pozytywna

22. MIASTO ŁÓDŹ 1061

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-2.00 – wypełnione niewłaściwe wiersze; brak kosztów wiersz 64,

GUGiK-3.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-4.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-5.00 – brak kosztów wiersz 12.

W dniu 8.03.2018 r. ŁWINGiK przesłał informację o błędach i nieścisłościach w wypełnieniu formularzy GUGiK-2.00 oraz GUGiK-5.00.

W dniu 9.03.2018 poprawione dane zostały zaczytane do zestawienia zbiorczego.

Jak poinformowała Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, koszty w wierszach 64 i 12 nie będą uzupełnione.

Ocena cząstkowa pozytywna.

23. MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 1062

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – błędnie określona mapa zasadnicza,

GUGiK-2.00 – wypełnione niewłaściwe wiersze,

GUGiK-3.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-4.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-5.00 – wypełniono prawidłowo.

W dniu 6.03.2018 r. ŁWINGiK przesłał informację o błędach i nieścisłościach w wypełnieniu formularzy GUGiK-1.00 i GUGiK-2.00.

W dniu 6.03.2018 poprawione dane zostały ponownie zaczytane do zestawienia zbiorczego.

Ocena cząstkowa pozytywna.

24. MIASTO SKIERNIEWICE 1063

W wyniku kontroli ustalono, że:

GUGiK-1.00 – błędnie określona powierzchnia mapy zasadniczej,

GUGiK-2.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-3.00 – wartość w komórce J45 jest sumą wartości komórek J37, J39, J41, J43 i powinna odpowiadać wartości w J20, komórka J46 - powinna być wartość 100% ( wiersze 33, 34 ),

Rejestr cen i wartości nieruchomości – liczba wyciągów z operatów - 0, a było 902 -  należy podać ilość narastająco od dnia utworzenia rejestru,

Rejestr cen i wartości nieruchomości – liczba cen - 360, a było 3631 -  należy podać ilość narastająco od dnia utworzenia rejestru.

GUGiK-4.00 – wypełniono prawidłowo,

GUGiK-5.00 – wypełniono prawidłowo.

W dniach 6.03.2018 r. oraz 21.03.2018 r. ŁWINGiK przesłał informację o błędach i nieścisłościach w wypełnieniu formularzy GUGiK-1.00, GUGiK-3.00.

W dniach 7.03.2018 oraz 21.03.2018 r. poprawione dane zostały ponownie zaczytane do zestawienia zbiorczego.

Ocena cząstkowa pozytywna z uchybieniami.

(akta kontroli str.  57 - 274).

..................................................................

(kierownik komórki ds. kontroli)

Pełna treść w załączonym pliku.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

07‑11‑2017 09:20:23

Sieradz, dn. 7 listopada 2017 r.

STAROSTWO POWIATOWE
W SIERADZU
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

OGŁOSZENIE

W oparciu o treść art. 9.3b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) oraz pisma Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi znak: WUOZ-BR.5140.2018.2017.PU Starostwo Powiatowe w Sieradzu informuje, że Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął w dniu 3 sierpnia 2009 r. postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków następujących nieruchomości:

  1. Dworu usytuowanego w miejscowości Starce, gm. Brąszewice, pow. sieradzki (na terenie działki 225/12, obręb 15-Starce),
  2. Parku pałacowego usytuowanego w miejscowości Złoczew, gm. Złoczew, pow. sieradzki w granicach działek numer: 274/3, 273, 275/7, 275/9, 275/10, 275/11, 275/12, 275/16, 275/17, 275/18 – obręb 1 miasta Złoczewa.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Wojciech Proszewski

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Informacja
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
INFORMACJA

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości  Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.) i  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia  zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym (Dz. U. z 27 grudnia 2007 r. Nr 241 poz. 1770) Starostwo Powiatowe w Sieradzu  podaje szczegółowy zakres informacji o czynnościach niezbędnych do ustalenia, przez mieszkańców powiatu sieradzkiego, zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym:

Pełna treść w załączonym pliku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
131KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Proszewski , w dniu:  22‑07‑2005 13:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Krzystanek
email: pkrzystanek@finn.pl tel.:+48 43 822 09 02
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑03‑2019 15:04:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive