Wydział Oświaty, Kultury i Sportu


Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

30‑01‑2018 09:48:30

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 stycznia 2018 r. Zarząd Powiatu Sieradzkiego zaakceptował podział środków dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Nr 457/2017 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 12 grudnia 2017 roku.
W związku z powyższym podział dotacji dla poszczególnych stowarzyszeń przedstawia się następująco:

ZARZĄD POWIATU
w SIERADZU
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

Ogłoszenie wyników konkursu ofert
na wsparcie zadań publicznych
z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

 

Zadanie

Nazwa zadania

Nazwa stowarzyszenia

Dotacja

w zł

Nr 1

Promocja i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

-

6.000

z tego dla:

 

 

 1.  

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział w Sieradzu – 1 zadanie

-

3.100

 

 

 1.  

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rakowiczanka”

- 1 zadanie

-

1.000

 

 

 1.  

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział w Warcie – 1 zadanie

-

1.900

 

Nr 2

Współzawodnictwo powiatowe szkół powiatu sieradzkiego

-

36.000

z tego dla:

 

 

 1.  

Sieradzki Szkolny Związek Sportowy w Sieradzu

1 zadanie

-

36.000

 

Ogółem przyznane dotacje

-

 

42.000

 

Sieradz, 26 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior

 

Pełna treść w załączonym pliku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaktualizowana kwota dotacji

09‑11‑2017 14:46:15

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji w październiku 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Sieradzu na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i placówki oświatowej

 1. Liceum ogólnokształcące dla młodzieży – 508,85 zł,
 2. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych kształcących w systemie zaocznym – 120,50 zł,
 3. Policealna szkoła dla dorosłych kształcąca w systemie zaocznym – 135,00zł,
 4. Policealna szkoła opieki medycznej dla dorosłych kształcąca w systemie zaocznym – 101,77 zł,
  dane ze Starostwa Powiatowego w Wieruszowie
 5. Placówka oświatowa prowadząca wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 381,64 zł.

Statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2017 roku

 1. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych kształcących w systemie zaocznym – 140
 2. Policealna szkoła dla dorosłych kształcąca w systemie zaocznym – 0

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Miesięczne kwoty dotacji

21‑04‑2017 10:56:42

Miesięczne kwoty dotacji w Starostwie Powiatowym w Sieradzu obowiązujące w 2017 roku na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i placówki oświatowej

 1. Liceum ogólnokształcące dla młodzieży – 508,85 zł,
 2. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych kształcących w systemie zaocznym – 128,29 zł,
 3. Policealna szkoła dla dorosłych kształcąca w systemie zaocznym – 120,04zł,
 4. Policealna szkoła opieki medycznej dla dorosłych kształcąca w systemie zaocznym – 112,14 zł,
  dane ze Starostwa Powiatowego w Wieruszowie
 5. Placówka oświatowa prowadząca wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 381,64 zł.

Statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2016 roku

 1. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych kształcących w systemie zaocznym – 154
 2. Policealna szkoła dla dorosłych kształcąca w systemie zaocznym – 24

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

24‑01‑2017 12:33:51

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 stycznia 2017 r. Zarząd Powiatu Sieradzkiego zaakceptował podział środków dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Nr 305/2016 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 13 grudnia 2016 roku.

W związku z powyższym podział dotacji dla poszczególnych stowarzyszeń przedstawia się następująco:

 

ZARZĄD POWIATU
w SIERADZU
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

Ogłoszenie wyników konkursu ofert
na wsparcie zadań publicznych
z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

 

Zadanie

Nazwa zadania

Nazwa stowarzyszenia

Dotacja

w zł

Nr 1

Promocja i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

-

6.000

z tego dla:

 

 

 1.  

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział w Sieradzu – 1 zadanie

-

3.500

 

 

 1.  

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rakowiczanka”

- 1 zadanie

-

1.000

 

 

 1.  

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział w Warcie – 1 zadanie

-

1.500

 

Nr 2

Współzawodnictwo powiatowe szkół powiatu sieradzkiego

-

36.000

z tego dla:

 

 

 1.  

Sieradzki Szkolny Związek Sportowy w Sieradzu

1 zadanie

-

36.000

 

Ogółem przyznane dotacje

-

 

42.000

 

Sieradz, 23 stycznia 2017 r.

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior

 

Pełna treść w załączonym pliku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Powołanie komisji konkursowej

13‑01‑2017 13:51:30

Uchwałą nr 318/2016 z 13 stycznia 2017 r. Zarząd Powiatu Sieradzkiego powołał komisję konkursową, która rozstrzygnie otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017.

Do pobrania:

 1. Treść uchwały nr 318/2017 z 13 stycznia 2017 r.
 2. Treść uchwały nr 305/2016 z 13 grudnia 2016 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

26‑07‑2016 12:30:39

UCHWAŁA Nr 234/2016
ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO
z
dnia 25 lipca 2016 r.

w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Na podstawie §2 uchwały Nr XLIV/344/2010 Rady Powiatu w Sieradzu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2010 r. Nr 242, poz. 1947), Zarząd Powiatu Sieradzkiego uchwala, co następuje:

§1. Postanawia się ogłosić konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239, poz. 395) prowadzącymi działalność statutową na terenie powiatu sieradzkiego .

§2.1. Przedmiotem konsultacji jest Projekt „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat projektu, o którym mowa w §2 pkt. 1

§3. Konsultacje o których mowa w ust. 1 przeprowadzić w następujący sposób:

 1. Termin konsultacji: od 4 sierpnia 2016 r. do 10 sierpnia 2016 r.,
 2. Forma przeprowadzenia konsultacji: zapytanie ankietowe, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Konsultacje w formie zapytania ankietowego przeprowadzone będą na stronie internetowej powiatu sieradzkiego: www.spsieradz.finn.pl  
 4. Zasięg terytorialny konsultacji: teren Powiatu Sieradzkiego

§4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Powiatu Sieradzkiego i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

-

Mariusz Bądzior

Członek Zarządu

-

Marek Kanicki

Członek Zarządu

-

Edward Szewczyk

Członek Zarządu

-

Michał Wzgarda

Pełna treść w uchwały z załącznikami: Uchwała Nr 234/2016 roku Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 25 lipca 2016

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XLVII/337/2014 Rady Powiatu Sieradzkiego

10‑08‑2015 10:48:39

UCHWAŁA NR XLVII/337/2014

RADY POWIATU SIERADZKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat sieradzki w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Poandgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Sieradzki oraz trybu postępowania w tym zakresie.

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/336/2014 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Sieradzki, Rada Powiatu Sieradzkiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowe warunki udzielania pomocy uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat sieradzki w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Sieradzki w postaci Regulaminu Przyznawania Stypendium dla Uzdolnionych Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Sieradzki w brzmieniu Załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Sieradzkiego

Henryk Waluda

Pełna treść w załączniku: pobierz.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Ogłoszenie o nagrodach - wzór wniosku
21‑10‑2013 10:59:57

Uchwała Nr XLVIII/377/2010 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Paweł Krzystanek
email: pkrzystanek@finn.pl tel.:+48 43 822 09 02
, w dniu:  02‑01‑2007 14:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Zablocka
email: mzablocka@finn.pl tel.:+48 43 822 49 88
, w dniu:  02‑01‑2007 14:03:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑04‑2019 08:20:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie