Powiat Sieradzki
Search:
Starosta Powiatu

 More...
Starosta Sieradzki (2010-12-02 12:15:51)
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Imię i nazwisko:Dariusz Olejnik
Data objęcia stanowiska:30-11-2010
Budynek Urzędu:Starostwo Powiatu Sieradzkiego - Budynek A
Numer pokoju:118
Telefony:tel. 043 822-78-62; wewn. 344;
Godziny przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:Poniedziałek 800 - 1600
Zadania realizowane przez Starostę:
  • Organizowanie pracy Starostwa.
  • Podejmowanie działań m. in. poprzez rozszerzanie zarządzeniami zakresów obowiązków wydziałów - zapewniających prawidłową realizację zadań powiatu.
  • Upoważnienie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
  • Realizacja polityki personalnej w Starostwie.
  • Wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy.
  • Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
  • Powoływanie zarządzeniami - na czas określony - samodzielnych stanowisk i zespołów roboczych do wykonywania pilnych i ważnych dla powiatu zadań wynikających z ustaw oraz uchwał organów powiatu.
  • Nadzór nad realizacją zadań powiatu poprzez służby Starostwa i powiatowe jednostki organizacyjne w dziedzinach: rolnictwo, ochrona środowiska i leśnictwo, geodezja, gospodarka mieniem powiatu, finanse i organizacja, audyt i kontrola wewnętrzna, planowanie, architektura i inwestycje, sprawy obywatelskie oraz ochrona informacji niejawnych i danych osobowych.
  • Wykonywanie zadań ustawowych w stosunku do inspekcji i straży.
  •  More...